Instagram : neonerdyboy
Instagram : _19970701_
TikTok : neonerdyboy
TikTok : supersaiyanboy
Twitter : neonerdyboy

*左から順
好き・興味
  • ファッション
  • イラスト
  • Vlog